Экшн, триллер

«Министрдин кызынын махабаты»

Ближайший сеанс:
10:00
В прокате с:
15 сентября 2022 г.

«Министрдин кызынын махабаты»

Краткий обзор:
«Министрдин кызынын махабаты» кёркём тасмасында, Жоробек айылдан шаарга окуганы келип, министр тай жездесинин щйщндё жашап калат. Министрдин кызы Мадина курбусу Зина менен Жоробекти тааныштырып, экёёсщ бири бирин сщйщп калышат. Мадина бёлёсщн курбусунан кызгана баштайт. Жоробек Зина аркылуу кокусунан криминал ТарасЧапан менен иштешип калат. Зина наркоманиянын айынан каза болгон соъ, Жоробек айылдашы Канымды жактырып калат. Канымды Улан алакачып кетип, Жоробек Мадинанын карын бёлёсщ эмес экенин билген соъ, аны менен баш кошот. Арадан 17 жыл ётщп Жоробек менен Мадина 3 балалуу болушат. Каным кщйёсщ Улан менен жашай албай, 2 баласы менен ажырашып, шаарга иштегени кетет. Тарас -Чапан тщрмёдён чыгып Жоробекти кайрадан криминал иштерине аралаштырат. Жоробек шаарда жщрщп капысынан Каным менен жолугуп калат. Жоробектин кызы Айгерим менен Канымдын баласы Самат бир класста окушуп, бирин бирин жактырып калышат. Бирок алар бир тууган болуп чыгарын билишпейт. Жоробек Талгат аттуу окуучусун эрежесиз мушташка даярдайт. Жорбекти криминал Акбардын кишилери атып салган соъ, окуучусу Талгат кылмышкерлер менен кщрёшщщнщ баштайт. Талгат мурдагы министрдин Мээрим деген кызы менен табышат. Мындан ары Талгат менен Мээримдин махабаты уланат. Бул тасмада кыргыздын улуттук жоокер ёнёрщ «Кулатуу», бщгщнкщ социалдык турмуш, махабат закымдары, милиция кызматкерлеринин ыкчам аракеттери чагылдырылат. «Минстрдин кызынын махабаты 4» кёркём тасмасы, жаштарды ыйманга чакырган, тереъ тарбиялык мааниси бар тасма!
В главных ролях:
Режиссер:
Рустам Аташов
Длительность:
Жанр:
Экшн, триллер
Премьера в кинотеатре:
2022-09-15